Excelshop.ir

Excelshop.ir

برنامه های تحت اکسل و کاربردی مهندسی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 722
 • بازدید دیروز : 591
 • بازدید کل : 805471

برنامه تحت اکسل محاسبه خودکار بار مرده انواع دیوار ، سقف و راه پله


برنامه تحت اکسل محاسبه خودکار بار مرده انواع دیوار ، سقف و راه پله

امیر حسین گروسی

قبل از خرید نکات پایین صفحه را مطالعه فرمائید.

برنامه به این شکل کار می کند:

برنامه تحت اکسل محاسبه حداقل بار مرده سقف کوبیاکس

بار های وارد بر ساختمان

بارهای اصلی وارد بر ساختمان ، شامل دو دسته بار‌های قائم و بارهای جانبی می‌باشد. بارهای قائم بارهایی است که در راستای ثقل زمین اعمال شده و از مهمترین آنها می‌توان به بارهای مرده ، زنده و بار برف اشاره کرد. بارهای جانبی در راستای افق به سازه اعمال شده و شامل بارهای زلزله و بار باد می‌باشد.

بارهای قائم وارد بر ساختمان

تصویر1-1: بارهای قائم وارد بر ساختمان

1. بارهای مرده

مطابق مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش 98، ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وزن اﺟﺰاي داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ، دﯾﻮارﻫﺎ ، ﮐﻒﻫﺎ، ﺑﺎم، ﺳﻘﻒ، راهﭘﻠﻪ ﻧﺎزك ﮐﺎري، ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨـﺶﻫـﺎي ﺳـﻬﯿﻢ در اﺟـﺰاء ﺳـﺎزه‌اي و ﻣﻌﻤـﺎري. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺛﻘال ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در ردﯾﻒ اﯾـﻦ ﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

مطابق بند 6-3-6 مبحث ششم ، وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لوله‌های شبکه آب و فاضلاب تجهیزات برقی ، گرمایشی ، تجهیزات تهویه‌ای و سیستم تهویه مطبوع باید به نحو مناسبی برآورد شده و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آنها نیز باید در نظر گرفته شود.

مطابف بند 6-3-2 مبحث ششم در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده، ﺑﺎﯾﺪ وزن واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮم واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﯾﺎ ﺟﺮم واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳت شماره 6-2 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

در برنامه تحت اکسل برای محاسبه حداقل بارمرده دیوارهای مختلف ، انواع سقف و راه پله از جداول ارائه شده در پیوست شماره 6-2 استفاده می‌شود و امکان افزودن مصالح جدید نیز در نظر گرفته شده است. در صورت وجود اطلاعات معتبر جرم واحد حجم و یا جرم واحد سطح اجزای ساختمانی می‌توانید مقادیر آن را برای مصالح موجود در جدول تغییر دهید (تصویر1-2 را ببینید - سلول‌های زرد رنگ قابل تغییر است).

جدول جرم واحد حجم مصالحتصویر 1-2: جدول جرم واحد حجم مصالح

1-1. تیغه ‌ها و دﯾﻮار ها

طبق بند 6-3-3 مبحث ششم ویرایش 98 ، کلیه تیغه‌ها و دیوارها با وزن هر متر مربع سطح بیش از یک کیلو نیوتن بر متر مربع به عنوان بار مرده در محاسبات منظور می‌شود. در صورتی که هر متر مربع تیغه یا دیوار بین 1 تا 2 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد , بار معادل تیغه را می‌توان به صورت بار گسترده یکنواخت بر مساحت کف اعمال نمود. وزن معادل بار مرده تیغه‌ها که بر مساحت هر فضا اعمال می‌شود از تقسیم وزن کل تیغه‌ها بر مساحت فضای مورد نظر به دست می‌آید. اما در هر صورت نباید کمتر از یک کیلو نیوتن بر متر مربع منظور شود. چنانچه وزن تیغه یا دیوار بیشتر از 2 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد لازم است بار مرده تیغه یا دیوار در محل واقعی خود اعمال شود.

وزن سایر جداکننده‌های سبک مطابق ضوابط بند 6-5-2-2 به شرح زیر در محاسبات منظور می‌شود:

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از جداکننده‌های داخلی با وزن هر متر مربع 1کیلونیوتن بر متر مربع ، با یا بدون جابجایی موقت آنها وجود دارد ، ﺑﺎﯾﺪ وزن آنها ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑه اﯾﻨﮑﻪ در نقشه‌ها ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ، منظور گردد.

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از جداکننده‌های ﺳﺒﮏ ، ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ و ورق گچی با وزن هر متر مربع سطح کمتر از 0.4 کیلو نیوتن بر متر مربع دیوار به کار برده می‌شود ، بار گسترده معادل وارد بر کف را باید حداقل 0.5 کیلو نیوتن بر متر مربع در نظر گرفت. در سایر موارد ، بار گسترده معادل وزن جداکننده‌ها و تیغه‌ها بر کف را نباید کمتر از یک کیلو نیوتن بر متر مربع منظور نمود.بار گسترده معادل جداکننده‌ها در محاسبات جزو بار زنده محسوب می‌گردند اما در تعیین نیروی زلزله این بارها باید در محاسبه وزن موثر لرزه‌ای به بار مرده اضافه شود.

اﺳﺘﺜﻨﺎء: اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر زﻧﺪه (L0) از 4 ﮐﯿﻠﻮﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر زﻧﺪه جداﮐﻨﻨﺪه‌ها ﻧﯿﺴﺖ.

در ویرایش 98 مبحث ششم بار تیغه‌بندی به دو دسته کلی تقسیم شده است که برای تیغه‌‌ها با وزن واحد سطح کمتر از 1 کیلو نیوتن بر متر‌مربع بار به صورت بار زنده و برای تیغه‌ها با وزن واحد سطح بیشتر از 1 کیلو نیوتن بر متر‌مربع بار به صورت بار مرده اعمال می‌گردد. هر کدام از این دسته‌ها خود به دو گروه تقسیم شده‌اند یعنی برای بار تیغه‌ها 4 حالت مختلف خواهیم داشت (جدول1-1 را ببینید):

حالت اول

اگر وزن واحد سطح تیغه کمتر از 0.4 كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت بار به صورت گسترده سطحی زنده به کف اعمال می‌شود و مقدار آن برابر با حداکثر دو مقدار ، وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها و 0.5 كيلونيوتن بر مترمربع است. وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها از تقسیم مجموع وزن تیغه ها بر مساحت مفید طبقه حاصل می‌شود.

توجه: از مساحت طبقه سطح راه پله و نور گیر کسر خواهد شد.

حالت دوم

اگر وزن واحد سطح تیغه بین 0.4 و 1كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت نیز بار به صورت گسترده سطحی زنده به کف اعمال می‌شود و مقدار آن برابر با حداکثر دو مقدار وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها و 1كيلونيوتن بر مترمربع است.

حالت سوم

اگر وزن واحد سطح تیغه بین 1 و 2 كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت بار به صورت گسترده سطحی مرده به کف اعمال می‌شود و مقدار آن برابر با حداکثر دو مقدار ، وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها و 1 كيلونيوتن بر مترمربع است.

حالت چهارم

اگر وزن واحد سطح تیغه بیش از 2 كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت بار به صورت مرده و در موقعیت خود اعمال می‌شود.

نکته: اگر بار زنده کف از 4 كيلونيوتن بر متر مربع بيشتر باشد ، در این صورت بار زنده تیغه بندی رو لحاظ نمی‌کنیم.

جدول1-1: نحوه محاسبه بار مرده تیغه ها و دیوارها

نحوه محاسبه بار مرده تیغه ها و دیوارها

در برنامه تحت اکسل تمام موارد فوق لحاظ شده است. کافی است ضخامت اجزای دیوار را مطابق تصویر 1-3 مشخص و نوع مصالح آن را از لیست‌های کشویی انتخاب کنید (تصویر1-4 را ببینید). محاسبات بصورت خودکار انجام خواهد شد. نمایی از محیط برنامه قسمت محاسبه بار مرده دیوار‌ها را در تصویر 1-5 می‌توانید مشاهده کنید. با کلیک دکمه PDF می‌توانید از برنامه با فرمت PDF خروجی بگیرید ، نمونه‌ای از خروجی برنامه در تصویر 1-6 نشان داده شده است.

راهنمای درج ضخامت دیوار برای دیوارهای مختلف

تصویر1-3: راهنمای درج ضخامت دیوار برای دیوارهای مختلف

 

انتخاب نوع مصالح اجزای دیوار از لیست کشویی

تصویر1-4: انتخاب نوع مصالح اجزای دیوار از لیست کشویی

نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده دیوار‌ها

تصویر1-5: نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده دیوار‌ها

نمونه خروجیPDF حداقل بار مرده دیوارهای مختلف

تصویر1- 6 : نمونه خروجیPDF حداقل بار مرده دیوارهای مختلف

با توجه به دتیل دیوارهای مختلف ساختمان وزن واحد سطح و ضخامت آنها را در جدول مربوطه وارد کنید (تصویر1-7 را ببینید).

 وزن واحد سطح دیوارهای مختلف

تصویر1-7: وزن واحد سطح دیوارهای مختلف

 

نمونه‌هایی از محاسبه بار معادل تیغه (دیوار بین فضاهای داخلی) در تصویر 1-8 نشان داده شده است.

نمونه‌هایی از محاسبه بار معادل تیغه‌ها

تصویر1-8: نمونه‌هایی از محاسبه بار معادل تیغه‌ها

 

در انتها بار دیوارهای مختلف به صورت خطی یکنواخت و برحسب مقدار نیرو بر واحد طول (kg/m) محاسبه می‌شود (تصویر1-9 را ببینید).

 

بار خطی دیوارهای مختلف

تصویر1-9: بار خطی دیوارهای مختلف

برنامه تویسی با اکسل

1-2. سقف ها

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺼﻲ ﻛـﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎزه وﺟﻮد دارد (و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد زﻳﺎد ﭘـﻴﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ) ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ، ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﺎت و ﻳﺎ ﮔﺎم‌‌ﻫﺎي ﭘﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا ، ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺪازه‌ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺪه و دﻟﻴﻞ آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼف ﺑـﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﭼنﻴﻦ ﻣـﻮردي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮاح ﺳﺎزه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﻃﻊ در ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮد ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر اﻋﻼم و ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻗﻴﻘـﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﺎزه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺑﻌﺎد زﻳﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي آوﻳﺰ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع اﺳﻜﻠﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻼف دار ، ﻳﻚ و دو ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘف:40 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي 3 ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ: 40 ﺗﺎ 80 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎ 2 ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ: 50 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎ 3 ﻃﺒﻘﻪ و بیشتر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ: 60 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ

ﺗﻮﺟﻪ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزه داراي دﻫﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎ در ساختمان‌های فلزی ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﺑﻌﺎد در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎزه‌ﻫـﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت و ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻠﺰي 3 و 4 ﻃﺒﻘـﻪ ﻋـﺪد 20 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ؛ در ﺳﺎزه‌ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ 2 ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮن 40 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و در ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 3 و 4 ﻃﺒﻘﻪ 50 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و 5 و 6 ﻃﺒﻘﻪ 60 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ: اﺑﻌﺎد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي فوق ﺻﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺪادي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣﻲ‌داﻧﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺤـﺚ ﻃﺮاﺣﻲ ، ﻫﺮ ﺳـﺎزه و ﺣﺘﻲ ﻫـﺮ ﺳﺘﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎو ﺗﻲ را ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف از ارﺋﻪي اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻛﺮدن آﻧﻬـﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻧﻴﺴـﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت اﺧـﺘﻼف زﻳـﺎد اﻋـﺪاد ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ، ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﻛـﺎر، از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻻزم اﺻﻼح ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم اجرا ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ارﺗﻔﺎع ﮔﺎم ﭘﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

در برنامه برای محاسبه حداقل بارمرده انواع سقف نیز از جداول ارائه شده در پیوست شماره 6-2 مبحث ششم استفاده می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا ضخامت اجزای قسمت‌های مختلف تعیین می‌شود ، سپس با استفاده از مقدار و وزن هر جزء و یا وزن مخصوص و یا جرم مخصوص مواد ، وزن بار مرده سقف تعیین می‌شود.

در برنامه می‌توانید بار مرده سقف های زیر را هم برای طبقات و هم برای بام محاسبه کنید (نمایی از محیط برنامه را در تصویر 1-10 می‌توانید مشاهده کنید):

 1. سقف تیرچه بلوک (با تیرچه تکی یا دوبل و انواع بلوک های بتنی ، سفالی و پلی استایرن)
 2. سقف کرومیت (با تیرچه تکی یا دوبل و انواع بلوک های بتنی ، سفالی و پلی استایرن)
 3. سقف دال بتنی
 4. سقف کامپوزیت
 5. سقف کرمیت کامپوزیت (با تیرچه تکی یا دوبل)
 6. سقف عرشه فولادی
 7. سقف یوبوت
 8. سقف وافل دو طرفه
 9. سقف وافل یک طرفه

     10. سقف کوبیاکس (با قالب‌های کروی یا بیضوی شکل)

     11. سقف طاق ضربی

نمایی از محیط برنامه ، قسسمت محاسبه بار مرده سقف کرمیت

تصویر1-10: نمایی از محیط برنامه ، قسسمت محاسبه بار مرده سقف کرمیت

 

کافی است ضخامت و مشخصات اجزای مختلف را مشخص کنید ، حداقل بار مرده سقف مورد نظر برای طبقات و بام به صورت خودکار محاسبه خواهد شد. برنامه همچنین شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

 1. محاسبه ضخامت سقف
 2. انتخاب پروفیل‌های استفاده شده (انواع تیرآهن و نبشی) از لیست کشویی
 3. اعمال بار معادل گسترده تیغه‌ها
 4. کم کردن وزن دال و تیرچه ها جهت اعمال بار به برنامه
 5. امکان دریافت خروجیPDF جهت پرینت و استفاده در دفترچه محاسبات

نمونه‌ای از خروجی برنامه را در تصویر 1-11 می‌توانید مشاهده کنید.

نمونه ای از خروجیPDF حداقل بار مرده سقف کرمیت

تصویر1-11: نمونه ای از خروجیPDF حداقل بار مرده سقف کرمیت

 

نمونه ای از خروجیPDF حداقل بار مرده سقف وافل دو طرفه

ادامه تصویر1-11: نمونه ای از خروجیPDF حداقل بار مرده سقف وافل دو طرفه

1-3. راه پله ‌ها

ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺼﻲ ﻛﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎرﮔﺬاري راهﭘﻠﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ راه ﭘﻠﻪ از اﺻﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا ﺳﺎزه ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺟﺮا و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑار ﻣﺮده و زﻧﺪه زﻳادي ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ‌ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻮﻗﻊ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﻞ ﻓﺮار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ مضاعف به بار گذاری آن ﻻزم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

بارگذاری راه پله بتنی شامل دو نوع بار زنده و مرده می شود. بار زنده راه پله باری غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهره برداری از ساختمان به راه پله وارد می‌شود. بار مرده راه پله نیز شامل وزن اجزای دائمی ساختمان نظیر سازه راه پله، سفت کاری، نازک کاری، پوشش ها و دیگر بخش های سهیم در اجزا سازه‌ای و معماری آن می‌شود. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار زنده راهرو ها و راه پله ها را ۵کیلونیوتن برمترمربع در نظرگرفته است. این بار به نوع سازه ربطی ندارد و برای هر دو نوع اسکلت فلزی و بتنی یکسان است. چراکه این بار بر اثر عبور افراد و اسباب از راه پله ایجاد می شود و به نوع مصالح مصرفی سازه راه پله مرتبط نیست.

توجه:با توجه به اینکه عمده طراحان با واحد کیلوگرم بر مترمربع کار می‌کنند با فرض g=10m/s2 بار زنده راه پله ها ۵۰۰کیلوگرم بر مترمربع می‌شود.

5KN/m2 = 5000N/m2 = 500Kg/m2 =

اما این عدد در جهت اطمینان نیست و با فرض g=9.81m/s2 بار زنده راه پله در جهت اطمینان ۵۱۰کیلوگرم بر مترمربع می‌شود.

5KN/m2 = 5000N/m2 = 509.68Kg/m2 =

در برنامه بارمرده و زنده انواع راه پله‌های یک ، دو ، سه و چهار طرفه بتنی و فلزی براحتی قابل محاسبه است. نمایی از محیط برنامه را در تصویر1- 12و خروجی آن را در تصویر1-13 می‌توانید مشاهده کنید.

نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده و زنده راه پله بتنی

تصویر1-12: نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده و زنده راه پله بتنی

 

نمونه‌ای از خروجیPDF حداقل بار مرده راه پله بتنی

تصویر1-13: نمونه‌ای از خروجیPDF حداقل بار مرده راه پله بتنی

توجه:

1-نرم افزار تک کاربره می باشد.

2- لینک فعال سازی پس از دریافت فایل ارسال خواهد شد.


مبلغ قابل پرداخت 150,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به Excel Shop می‌باشد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما